Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

§ 1 Definicje


 1. Regulamin - jest to niniejszy regulamin, regulujący zasady funkcjonowania sklepu oraz ustalający relacje pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 3. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, nazwa miejscowości, kod pocztowy położenie w miejscowości, czyli ulica, numer budynku, numer mieszkania w przypadku miejscowości podzielonej na ulice lub nazwa miejscowości i numer nieruchomości w przypadku braku podziału na ulice.
 4. Adres reklamacyjny: IMARI Przemysław Zborowski, ul. Łokietka ⅘, 59-220 Legnica
 5. Dostawca - jest to firma kurierska, której powierzono wykonanie usługi w zakresie dostarczenia towaru zgodnie z regulaminem wewnętrznym ogłaszanym przez firmę wykonującą tę usługę
 6. Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu kupującemu zakupionego produktu, składa się na nią przygotowanie towaru do wysyłki przez sprzedającego oraz wykonanie usługi kurierskiej przez Dostawcę, warianty dostawy są dostępne pod adresem https://imari.shoplo.com/strona/cennik
 7. Cennik dostaw - jest to zestawienie dostępnych form dostarczenia towaru do kupującego wraz z cenami dostępny pod adresem https://imari.shoplo.com/strona/cennik
 8. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Dowód zakupu – jest to rachunek lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. Klient - jest to pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. Konsument - każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu u Sprzedającego niezwiązanego wprost z jej działalnością gospodarczą
 12. Kupujący - jest to Klient jak i Konsument
 13. Karta produktu - jest to pojedyncza podstrona, która zawiera pełne informacje o produkcie
 14. Konto Klienta - oznacza indywidualny panel uruchomiony przez Sprzedającego na rzecz Kupującego po dokonaniu Rejestracji przez Kupującego i akceptacji warunków korzystania z Konta Klienta.
 15. Koszyk - jest to lista produktów, które Kupujący wybrał z produktów oferowanych w Sklepie 
 16. Miejsce wydania towaru - jest to miejsce faktycznego przekazania rzeczy ustalone przez strony, może to być zarówno punkt odbioru, adres wskazany przez kupującego lub inna ustalona przez strony forma przekazania rzeczy dostępna w Cenniku dostawy
 17. Moment wydania towaru – moment, kiedy Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 18. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 19. Płatność - metody dokonywania zapłaty za zakupiony przedmiot szczegółowo opisane pod adresem https://imari.shoplo.com/strona/platnosci formy płatności dostępne w Sklepie:
 • Płatności przelewem na dane wskazane w mailu przy zakupie produktów
 • Płatności online: podmiotem świadczącym usługę płatności Online jest Blue Media S. A.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym ustaleniu
 • Płatność kartą poprzez usługę Płatności Shoplo, podmiotem świadczącym usługę jest Blue Media S. A. 
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro


Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.

 1. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 2. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 4. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 5. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php ;
 6. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 7. Towar - rzecz
 8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.imari.shoplo.com, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 9. Sprzedający -  IMARI Przemysław Zborowski ul. Łokietka ⅘ 59-220 Legnica NIP: 691-255-39-15 REGON: 388590541 tel:(0048) 512 867 353 e-mail: [email protected]
 10. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 11. Termin realizacji zamówienia – podana na karcie produktu liczba dni roboczych. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 3 dni robocze. Jeśli czas przygotowania przesyłki jest dłuższy, informacja podana jest na karcie produktu. Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania zapłaty za dokonany zakup na koncie Sprzedającego.
  1. Dla kart płatniczych czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 12. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 13. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
  1. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  2. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  3. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
  7. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

 1. Wszelkie umowy zawierane są w języku polskim i są zgodne z polskim prawem i ninejszym regulaminem.
 2. Wydanie towaru odbywa się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. W przypadku płatności przelewem na wpłaty oczekujemy 4 dni robocze, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, chyba, że strony za porozumieniem ustalą inaczej
 4. Rzeczy dostarczane przez sprzedającego są wolne od wad
 5. Ceny podane na sklepie są cenami brutto, w które nie są wliczone koszty dostawy, rozliczenie następuje w walucie PLN
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie i potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres zawierający potwierdzenie zamówienia, odnośniki do informacji o prawie do odstąpienia do umowy, fakturę proforma, odnośnik do regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy
  2. do zrealizowanych zamówień, które zostały wysłane do miejsca wydania rzeczy załącza się dowód zakup oraz krótki opis zakupionego przedmiotu
 8. Kupujący ponosi koszty porozumiewania się na odległość ze sprzedającym we własnym zakresie, a sprzedający nie pobiera opłat za kontakt
 9. Korzystanie z usług sklepu jest możliwe przez niezbędne do tego celu urządzenia i związane z nim oprogramowanie z dostępem do Internetu oraz posiadanie i podanie adresu e-mail w celu realizacji zamówienia
 10. Kupujący zobowiązany jest do: korzystania ze sklepu tak, aby nie zakłócać jego funkcjonowania, przede wszystkim zakazane jest używanie oprogramowania i urządzeń, które mogło by tą pracę zakłócić, nie wykorzystywania sklepu w celu rozsyłania spamu lub innej niechcianej informacji handlowej, korzystania w sposób nieuciążliwy ze sklepu w szczególności dla innych kupujących i sprzedającego, wszystkie treści zamieszczone na sklepie są przeznaczone do użytku osobistego, przestrzegania prawa i innych przepisów obowiązujących w RP w zakresie korzystania ze sklepu
 11. Mając na uwadze charakter sprzedawanego towaru należy pamiętać, że są to przedmioty używanie i dawne, które mogą posiadać oznaki użytkowania. Istotne uszkodzenia i stopień zużycia jest opisany każdorazowo w karcie produktu a ponadto wiele przedmiotów ma charakter tylko kolekcjonerski, przez co nie można oczekiwać wartości od tych przedmiotów innej niż ekspozycyjna, co ma zastosowanie w szczególności do przedmiotów starszych niż 50 lat.
 12. Kupujący musi uwzględniać, że przedmioty oferowane przez sprzedającego są w przeważającej mierze przedmiotami kolekcjonerskimi a nie użytkowymi w związku z tym sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkowaniem przedmiotu niezgodnym z jego przeznaczeniem, towary nie posiadają atestów zgodnych z obecnie panującymi normami, często ich produkcja była na czas powstania, co mogło ulec zmianie.

§3 Realizacja zamówień i zawiązywanie umów

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu
 2. Umowę z klientem zawiązuje się w chwili złożenia zamówienia, o czym sprzedający informuje do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia
 3. Aby zawrzeć umowę należy wykonać następujące kroki:
  1. dodać produktu do koszyka
  2. wybrać formę dostawy, wybrać rodzaj płatności i wskazać miejsce wydania towaru
  3. zatwierdzić złożone zamówienie
 4. Wysłanie towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Przedmiot wysyłany jest wraz z dowodem zakupu wybranym przez Kupującego(Paragon lub faktura), sposobem dostawy wybranym przez Kupującego na wskazany przez niego adres
 5. Chęć uzyskania faktury należy zgłosić bezzwłocznie w wiadomości do sprzedającego za pośrednictwem sklepu, adresu e-mail lub telefonicznie.


§4 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do 14 dni na odstąpienie od umowy
 2. Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany złożyć “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” którego wzór jest dołączony do ostatniego punktu ninejszego regulaminu, na życzenie klienta wzór może zostać przesłany na e-mail lub listownie, na adres e-mail sklepu lub listownie, gdzie ważna jest data stempla pocztowego
 3. Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym w terminie do 14 dni od zaakceptowania odstąpienia od umowy, koszt zwrotu ponosi kupujący
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób przekraczający stwierdzenie cech funkcjonalnych rzeczy i jego charakteru, przy czym należy pamiętać, że w przypadku wyrobów dawnych często ich przeznaczeniem jest użytkowanie wyłącznie jako ekspozycja kolekcjonerska
 6. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić kwotę należną za przedmiot wraz z kosztem dostarczenia do kupującego w terminie do 14 dni od odebrania towaru, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego


§5  Reklamacje i gwarancje

 1. Przedmioty sprzedawane w sklepie są produktami używanymi i ich stan jest dokładnie i wyraźnie opisany na stronach
 2. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru konsument ma prawo do reklamacji  w oparciu o przepisy prawa dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, w przypadku klientów innych niż konsument strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
 3. Reklamację należy złożyć wysyłając na adres e-mail sprzedawcy opis niezgodności z dokumentacją zdjęciową oraz wskazaniem wady, która nie została ujęta w opisie przedmiotu oraz dane osoby składającej reklamację, reklamacje zgłaszane telefonicznie nie są skuteczną metodą przekazania informacji
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi rok od dnia wydania towaru ze względu na fakt, że sprzedawane towary są towarami używanymi
 5. Jeśli kupującym jest konsument a wadę fizyczną stwierdzono przed upływem roku domniemuje się, że istniała wcześniej
 6. Jeżeli towar posiada wadę klient może wnioskować o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, chyba, że sprzedawca jest w stanie wymienić towar na wolny od wad albo jest w stanie usunąć wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania gdy towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady.
 7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedającego na adres IMARI Przemysław Zborowski ul. Łokietka ⅘ 59-220 Legnica
 8. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenie dokumentacji reklamacyjnej
 9. Jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru lub usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji
 10. Przy skutecznym odstąpieniu od umowy Sprzedawca jest zobligowany do zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że płatność nie zostanie zwrócona do momentu otrzymania towaru z powrotem.
 11. Brak ustosunkowania się do żądania klienta w terminie 14 dni uznaje się za zasadne
 12. Wszelkie roszczenia związane z usunięciem wady, wymianą towaru itp przedawniają się po upływie roku od zawiązania umowy
 13. Zwroty bez uprzedniego poinformowania sprzedającego o chęci zgłoszenia reklamacji nie będą przyjmowane. 
 14. Sklep przyjmuje zwroty, które nie są przesyłkami pobraniowymi i innymi podobnymi typami wysyłki, które wymagają wniesienia opłaty w celu odebrania wysyłki.
 15. Wady powstałe w wyniku wyłącznej winy klienta, niewłaściwej konserwacji lub użytkowania produktu (wyszczególnione w ostatnim paragrafie niniejszego regulaminu) oraz opisane na karcie produktu będą rozpatrywane negatywnie
 16. Klient ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie pogorszyć jego stanu, przy czym nie musi być to opakowanie oryginalne, ale takie, które zapewnia bezpieczny transport
 17. W przypadku zwrotu sprzedający zobowiązuje się dostarczyć list przewozowy lub inny dokument uprawniający do nadania przesyłki kupującemu tym samym ponosząc koszty zwrotu w ramach pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, operatorem takiego zwrotu będzie firma wybrana przez sprzedającego. W przypadku samodzielnego nadania zwrotu reklamacyjnego przez kupującego zwrócone zostaną środki na podstawie cennika usług Poczty Polskiej 


§6 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. W sytuacji jeśli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta efektu, konsument może skorzystać z np. mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, delegatura w Legnicy, ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica i działającego przy nim stałego polubownego sądu konsumenckiego, co do zasady postępowania są bezpłatne
 2. Nieodpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego Rzecznika konsumentów
 3. Internetowej platformy ODR

§7 Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Administratorem danych Klienta jest Sprzedający
 2. Przetwarzanie danych Klienta w głównej mierze związane jest z zawieraniem i realizacją umowy zgodnie  z zasadami o ochronie danych osobowych RODO ustawą z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 3. IMARI Przemysław Zborowski jest właścicielem materiałów autorskich, wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych na stronie www.imari.shoplo.pl ich kopiowanie i powielanie bez uprzedniej zgody własciciela jest zabronione
 4. Więcej informacji znajduje się w zakładce Polityka Prywatności i ochrona danych

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin reguluje relacje pomiędzy klientem a sprzedającym
 2. Zawarcie umowy następuje pomiędzy kupującym a sprzedawcą
 3. Regulamin jest dostępny dla każdego klienta w wersji elektronicznej na stronie www.imari.shoplo.com oraz w siedzibie firmy
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP
 5. Regulamin nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia praw klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy polskiego prawa, w przypadku rozbieżności ze stanem prawnym w Polsce, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego w Polsce i sprzedający zobowiązuje się do ich przestrzegania i aktualizacji w przypadku uchybień
 6. W sytuacji naruszenia przez którykolwiek zapis przepisów obowiązującego prawa, reszta zapisów jest w mocy, a sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego poprawienia błędów, luk i uchybień w regulaminie
 7. Informacje o użytkowaniu i konserwacji produktów znajdują się na stronie https://imari.shoplo.com/strona/uikp

Regulamin w formie PDF

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl